Snuskfri

Här får du en inblick i det snuskiga med snus, såsom tobaksbolagens taktik, innehållet, beroendet och hälsorisker.

Snusket som är känt - men ändå så okänt.

#Snuskkudde

Smart Ungdom Snuskfri (snuskfri.se) var en kampanj som släpptes våren 2014, ledd av Smart Ungdom med stöd av folkhälsomyndigheten som gick ut på att spräcka myterna om snus och öka kunskapen hos främst barn och unga. Under Almedalen 2014 fortsatte denna kampanj under namnet ”snuskkudde” med fokus på tre okända kunskaper kring snus: nedskräpning (andra vanligaste skräpet i Sverige), miljöförstöring i form av skogsskövling vid produktion av tobak, föroreningar i vatten och avlopp i fattiga länder och i Sverige samt barnarbete och dess följder. Detta gjorde vi genom att lansera #snuskudden som vi spred över delar av Almedalen samt att vi utförde snuskundersökningar med almedalsbesökare och politiker där vi intervjuade makthavare om deras ställning till snusket.

 

Vi kräver rätten till en snusfri politik, en snusfri miljö och en snusfri uppväxt!

 

Smart Ungdoms krav till politiker för valet 2014

Att snus och cigaretter och dess förpackningar ska omfattas av lagen mot nedskräpning.

Detta då dessa produkter tillhör de allra största delen av all nedskräpning. Även för att dessa produkter är miljöfarliga och även farliga för barn och djur som plockar upp dem.

Att det ska finnas ett producentansvar för tobaksproducenternas restprodukt.

Många andra produkter har ett producentansvar medan dessa produkter som skräpar ner mest saknar ett sådant ansvar ifrån producenter vilket gör att ansvaret faller på kommuner och samhället. Det finns ett producentansvar vad gäller förpackningar (1997:185), men prillan så som fimpen ligger på individens ansvar enligt rådande lag. Den enda skyldigheten producenter har idag är att informera om hur dessa restprodukter ska återvinnas. Det räcker inte tycker vi och många med oss.  

Sveriges regerings ska hålla en ansvarfull miljöpolitik och handelspolitik med hänsyn till folkhälsopolitiken och hälsan i första rummet.

Sveriges regering ska stoppa sitt aktiva handelsarbete med att försöka exportera snus till resten av EU och världen och istället arbeta för minskningen av bruket av alla tobaksvaror med hänsyn till folkhälsan men även miljön.

Förbjud godissnus och smaktillsatser i snus i svensk lag.

Sveriges regering har arbetat hårt för att Sverige istället för EU ska reglera och lagstadga om snuset och dess innehåll. Nu när Sverige själv får bestämma över regleringen av snuset bör detta arbete sättas igång. Snus så länge det är lagligt ska smaka som tobak och inte godis eller något annat som lockar unga till bruk.

Marknadsföringen av snus så som cigaretter skall begränsas och detsamma gäller de nikotinfria alternativen som marknadsförs hårt.

De senaste åren har tobaksbolagen försökt hittat nya vägar att marknadsföra sig på. Öppnandet av två snusbutiker ser vi som en mkt oroande utveckling. Tobaksindustrins närvaro på sociala medier är även den oroväckande. Samma sak gäller marknadsföringen av tobaksliknande produkter och nikotinprodukter som vi ser bör regleras hårdare samt att konsumentverket får ett större utrymme att arbeta med dessa frågor. 

Att barn och unga ska skyddas från bruket av snus och cigaretter.

Genom att höja åldersgränsen, öka skatterna, begränsa marknadsföringen, förbjuda godissmaker i tobaksprodukter, införa exponeringsförbud och neutrala paket, införa tobaksfri skoltid, öka informationen om tobak i skola och i samhället, ha rökfria uteserveringar samt rökfritt vid platser där barn och unga vistas kan vi komma närmare en tobaksfri generation.

För referenser läs längre ner på sidan och för mer information om Smart Ungdom läs på smartungdom.se

 

Information om kampanjen

 • Info
 • Syfte
 • Målgrupp
 • Finansiering
 • Metod

Snuskfri är en kampanj för att öka kunskapen och spräcka myterna om snus. Smart Ungdom vill se en attitydförändring gentemot snus och vill i förlängningen se att bruket minskar och att det ses för vad det är, snusk!

Snus är inte bara snuskigt att se på eller ha i munnen, det påverkar kroppen men också miljön lokalt och globalt och har konsekvenser på dem som arbetar med produktionen.

Denna kampanj driver vi genom att skapa målgruppsanpassad information, material och utbilda unga Smart Ungdomambassadörer runt om i hela Sverige för att de sedan ska få inspirera, informera och vara med att påverka till en förändring lokalt för att

 1. förändra attityden till snus och
 2. arbeta för en tobaksfri skoltid för elever och lärare 

Syftet enligt ansökan till folkhälsomyndigheten

Syftet med projektet är att, efter de behov som nämns i bakgrunden, arbeta tidigt drogförebyggande, med fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter. För att nå en minskning av nyrekrytering till tobaks-, alkohol- och narkotikabruk bland barn och ungdomar görs ungdomar engagerade och delaktiga i arbetet. Genom projektet vill förbundet stärka ungas röst i samhället, allt för att vi ska nå så pass verksamma effekter av det förebyggande arbetet som möjligt.

När det gäller vattenpipans ohälsoeffekter och information om den aggressiva marknadsföringen av snus gentemot unga finns en stor kunskapsbrist, något som projektet ämnar höja.”

Målgrupp

Målgruppen för satsningen är alla i befolkningen men med fokus på unga och vuxna som har koppling till skolan och kontraktsskrivna verksamheter samt de som har inflytande till att påverka attityder samt policys på verksamheter riktade till unga.

Finansiering

Snuskfri finansieras av folkhälsomyndigheten och är ett treårigt projekt som 2014 är inne på sitt andra projektår.

Metod

Kampanjen har fem ben.

 1. Material
  Att distribuera fysiskt material och information är ett av de första stegen som gjordes för kampanjen och är det första benet av kampanjen. Där ingår en informationsbroschyr ”Snuskfri” med en infoficka som heter ”Snusfakta- Sant eller Falskt?”. Till det har vi en hemsida med mål att sprida denna kunskap bättre, ge djupare information och referenser, ge uppdaterad information och komma med nyheter när det behövs. På hemsidan kan du även beställa detta material. Det kommer även finnas informativa videos.  
 2. Profilmaterial
  Hemsidan finns även till för att köpa profilmaterial som vi arbetat fram och som i nuläget är en t-shirt, olika knappar och en snuskfri pin samt en tygkasse. Profilmaterialet tillhör det andra benet.
 3. Aktiviteter
  Vi ämnar även till att utföra olika typer av aktiveter för att uppmärksamma och få upp denna fråga på agendan och i det kommer vi jobba mycket med aktivitetstips, nationella aktiviteter samt opinionsarbete. Det kommer även vara i form av aktiviteter på skolor för att lyfta upp frågan om tobaksfri skoltid och arbeta med tobakspolicys. Dessa aktiviteter tillhör det tredje benet för Snuskfri.  
 4. Smart Ungdomambassadörer
  Inom kampanjens ramar har det även skapats ett utbildningsmaterial för Smart ungdom ambassadörer som ska bli experter på snus och retorik och vara bärare av materialet. Dessa ambassadörer kommer vara förebilder, inspiratörer och informatörer för både unga och vuxna för att sprida kunskapen om snuset och spräcka myterna. När unga blir dessa kunskapsbärare och debattörer så lyfts inte bara de utan även de omkring dem och det skickar en känsla av trovärdighet och äkthet och ett hopp för framtiden. När en elev på en skola som är Smart Ambassadör står framför sin lärarkår och säger ” nu ska jag berätta något för er som ni inte alla känner till. Nu ska vi få till en tobaksfri skoltid.” Då vet vi att budskapet kommer landa på ett helt annat sätt än om det sker från andra hållet.  För vi vet att kunskapen om snusets påverkan och inverkan är något som både den yngre och den äldre generationen saknar. Samma sak gäller de goda effekterna av att ha en tobaksfri skoltid.  Hemsidan kommer finnas till som resurs för dessa Smarta Ambassadörer för att de ska kunna få tillgång till uppdaterat material som de behöver. Intresserade Smart Ungdommedlemmar ska även kunna anmäla sitt intresse att bli ambassadörer genom hemsida likaså intresserade verksamheter som vill bjuda in dessa ambassadörer till sig. 
 5. Föreläsningar till Vuxna och unga
  De Smarta Ambassadörerna som utbildas kommer hålla långa/korta föreläsningar, dialoger, samtal och workshops i sina regioner för deras egna och närliggande verksamheter. Det är genom detta medel som förändringsarbetet är tänkt inledas och ske.

Om metoden

 

 

Sant eller falskt?

Hur mycket kan du? Testa dig sjäv här!

Starta!
 • Snusande idrottare skadar sig oftare

  Sant eller Falskt ?

  Svaret är SANT!

  Forskning visar att snusande idrottare ökar risken för muskel- och skelettskador med hela 50 procent. Det tar också längre tid för personer som snusar att läka en skada. Nikotinet i snuset gör att blodkärlen drar ihop sig. Det märks främst i de små blodkärlen. Det gör att blodcirkulationen reduceras där den behövs som bäst i muskler, senor, leder och knän och hjärtat kan komma att slå 10 - 20 fler slag per minut.

 • Snus drabbar bara den som snusar

  Sant eller Falskt ?

  Svaret är FALSKT!

  Snus drabbar miljö och människor. Tobaken som finns i snuset odlas ofta i fattiga länder av odlare som förgiftas av nikotinet i bladen och av bekämpningsmedel. Barn i dessa länder arbetar ofta på tobaksodlingar istället för att gå i skolan. För att torka tobaken skövlas skog och används som bränsle. Det leder till obalans i naturens djur- och växtliv.

 • En person som snusar har mindre karies

  Sant eller Falskt ?

  Svaret är FALSKT!

  Snuset är basiskt vilket normalt skulle minska risken för syraattacker som leder till karies. Det har ändå visat sig att snusare inte har mindre karies utan lika mycket som andra. Det kan bero på att tandvården är bra i Sverige och alla, både de som snusar de som inte snusar har bra tandstatus.

 • Det är farligare att röka än att snusa

  Sant eller Falskt ?

  Svaret är SANT!

  Tobaksrökning är den största förebyggbara orsaken till sjukdom och för tidig död. Att säga att snus är mindre farligt betyder inte att snus är ofarligt. Att jämföra att snusa med att röka är som att jämföra två dåliga alternativ. Även snusning skadar hälsan och båda innebär starka nikotinberoenden.

 • Det är ofarligt att snusa

  Sant eller Falskt ?

  Svaret är FALSKT!

  Snuset orsakar störningar i kroppsfunktionerna. Nikotinet i tobaken kan ge högt blodtryck. Snuset orsakar skador i munnen och förhöjd risk för typ 2 diabetes. Nitrosaminer i snuset ger risk för sjukdomar i både mage och tarmkanaler. För gravida finns risker för lägre födelsevikt, för tidig förlossning, missfall, andningsstörningar på det nyfödda barnet och plötslig spädbarnsdöd.

 • Snuset får hjärtat att slå snabbare

  Sant eller Falskt ?

  Svaret är SANT!

  Nikotinet i snuset gör att blodkärlen drar ihop sig. Det påverkar blodflödet så att hjärtat slår 10 - 20 fler slag per minut.

 • De flesta snusar inte

  Sant eller Falskt ?

  Svaret är SANT!

  19 procent av männen och fyra procent av kvinnorna i Sverige snusar dagligen. Sex procent av männen och 3 procent av kvinnorna snusar då och då. Det betyder att 75 procent av männen och 93 procent av kvinnorna inte snusar (Folkhälsoenkäten 2012).

 • Nikotin är ett starkt gift

  Sant eller Falskt ?

  Svaret är SANT!

  Nikotinet är ett starkt nervgift. Det var det bästa insektsgiftet som man hade tillgång till fram till 1930-talet. Men eftersom ämnet var så giftigt drabbades många av dem som sprutade med giftet av allvarliga, och till och med dödliga förgiftningar. Det ledde till att nikotin förbjöds helt som insektsgift.

 • Det är tack vare snuset som vi i Sverige röker så lite

  Sant eller Falskt ?

  Svaret är FALSKT!

  De flesta som slutar att röka gör det helt utan läkemedel, snus eller stöd från rådgivare. Cirka 28 procent av männen har använt snus för att sluta röka och av dem blev två tredjedelar istället kroniska snusare. Det betyder ändå att 72 procent slutar röka på annat sätt än att använda snus. Kvinnorna har slutat röka i minst lika stor utsträckning som männen men ändå har inte kvinnornas snusbruk ökat.

 • Tobaksbolagen säljer snus för att människor ska bli friskare

  Sant eller Falskt ?

  Svaret är FALSKT!

  Tobaksbolagen säljer inte snus för att folk ska bli friskare, de säljer snus för att tjäna pengar på att folk ska bli beroende av nikotin och deras produkter.

 • Det är mitt val att snusa

  Sant eller Falskt ?

  Svaret är SANT!

  Det är tyvärr få val vi gör utan att ha påverkats, särskilt när det gäller ohälsosamma aktiviteter. Tobaksbolagen satsade stort, minst 8,3 miljarder dollar på marknadsföring bara i USA 2011, för att värva nya tobaksanvändare. Det gäller för tobaksbolagen att vilseleda på ett sätt som göra att människor inte tänker på att de blivit vilseledda. Ofta har de inte ens märkt att de påverkats av reklam - då fungerar den som bäst.

Snusordboken

A

Abstinensbesvär
Enligt drugsmarts ordlista: Abstinens är när kroppen saknar drogen, och det kan visa sig på olika sätt. Toleransökningen - att man behöver mer och mer av drogen - gör att den som använder drogen oftare får abstinenssymptom. Abstinensen är olika för olika droger, men vanliga symtom är ofta oro, ångest, sömnlöshet, svettningar, skakningar och ibland krampanfall.
Läs mer på: http://www.drugsmart.com/artikel/ordlista

B

Barnarbete
Enligt unicef.se
Det finns barn som arbetar upp till 14 timmar om dagen, många inte äldre än fyra år. När människor lever i extrem fattigdom blir många desperata och är beredda att göra vad som helst för att försörja sig. Och barnen måste hjälpa till. Miljontals föräldrar tvingas låta sina barn arbeta och tigga och de förlorar på så sätt rätten till sin barndom. Många av dem tillbringar långa hårda arbetsdagar i hem, fabriker, på åkrar och på gatan i stället för att gå till skolan. Över hela världen för vi en hård men ojämn kamp för att stoppa den här grymma exploateringen av barn. Vi påverkar regeringar och lagstiftning och ser till att även barn som arbetar får rätt att gå i skolan.
Läs mer på: http://unicef.se/fakta/barnarbete
Beroende
Enligt drugsmarts ordlista:
Man skiljer på fysiskt och psykiskt beroende av droger. Vid det fysiska beroendet har kroppen anpassat sig till drogen. Om man då plötsligt slutar använda drogen får man abstinenssymptom, kroppen reagerar på olika sätt över att den inte längre får drogen. Det psykiska beroendet är när drogen blir det viktigaste i personens tankar, känslor och aktiviteter och det därför blir svårt att sluta. Ett annat tecken på beroende är att missbruket blir viktigare än allt annat. Missbruket påverkar inte bara kroppen, utan kan också göra att man förlorar sitt arbete, drabbas av skilsmässa och blir av med sin bostad.
Bukspottkörteln
Enligt bukspottkrteln-3pb.se:
Bukspottkörteln, pankreas, är en stor körtel som ligger bakom magsäcken uppe till vänster, mellan tolvfingertarmen och mjälten. Bukspottkörteln är mjuk och mellan 15 och 20 cm lång. Den har två olika uppgifter. Den ena är att tillverka insulin som reglerar sockerhalten i blodet. Den andra uppgiften är att avsöndra en vätska, bukspott, till tarmen, med enzymer som behövs för att bryta ned maten och bikarbonat som neutraliserar syran i maginnehållet. Annars skulle syran fräta sår på tolvfingertarmen. Varje dygn tillverkar körteln 1,5 till 2 liter bukspott.
Läs mer på: http://xn--bukspottkrteln-3pb.se/

D

Diarré
Enligt netdoktor.se
Med diarré menas vanligen tunn avföring flera gånger varje dygn. Diarré kan uppstå plötsligt (akut), och varar oftast under en kortare period. De flesta människor upplever någon gång episoder med diarré, vilket oftast beror på virus eller bakterier. Diarré kan också ha annan förklaring än infektion och varar då ofta under längre tid (kronisk diarré). Globalt sett dör sju barn varje minut på grund av diarré och den medföljande vätskebristen. Orsaken till detta är framförallt dåligt dricksvatten (som innehåller avföringsbakterier) och dåligt näringstillstånd.
Läs mer på: http://www.netdoktor.se/mage-tarm/artiklar/diarre/ http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Magsjuka---diarre-och-k...
Dopamin
Enligt drugsmarts ordlista:
Dopamin är en av många signalsubstanser i hjärnan som styr hur vi mår. Den är kopplad till belöningssystemet och frigörs bla. när vi känner oss mätta, glada eller annan form av välbefinnande. Droger kan påverka signalsubstanser som dopamin i hjärnan. Det gör att man får en konstgjord känsla av välbefinnande eller belöning.
Läs mer på: http://www.drugsmart.com/artikel/ordlista

E

Elefanthud
Enligt Folktandvården Stockholm:
Snusning påverkar hälsan i munnen på flera sätt. Tänderna blir missfärgade, tandhalsar blottläggs och tänderna förlorar benfäste där prillan läggs. Tandköttet där prillan läggs förvandlas från en sund ljusrosa slät yta till ett blekt, räfflat och hårt tandkött, som liknar elefanthud.
Läs mer på: https://www.folktandvardenstockholm.se/fakta-rad/snus-och-rokning/

F

Frihet
Snuskfri kampanjen väljer att definiera frihet som rätten att utöva och utveckla självbestämmande utan att någon annan person eller substans som styr. En person som är beroende av en drog definieras enligt kampanjen som en frihetsberövad människa. I det tar vi in aspekten att den starka marknadsföringen ifrån industrin kan kontrollera och styra våra val och behov vilket gör oss frihetsberövade.
Läs mer om frihet på: http://sv.wikipedia.org/wiki/Frihet
Förorening
Enligt tobaksbarn.se:
Tobaksodlingen leder inte bara till att marker förorenas och töms på näringsämnen. I världens låg- och medelinkomstländer, där två tredjedelar av världens tobak odlas, avverkas allt mer skog för att tobaksbladen ska kunna torkas innan de hamnar i våra cigaretter. När skogar försvinner tappar naturen balansen och risken för torka och översvämningar ökar. Den miljö som människor är beroende av för sin överlevnad förstörs och tillvaron för dem som lever där tobaken odlas förvärras allt mer.
Läs mer på: http://tobaksbarn.se/content/uploads/Artikel-%E2%80%93-Tobak-och-milj%C3... http://www.stromstad.se/omkommunen/forvaltningar/tekniska/renhallning/re... http://tobaksfakta.se/nyheter/rokning-ger-smutsigare-stadsluft/

H

Hälsa och ohälsa
Enligt umo.se:
Hälsa kan betyda olika saker. Beroende på vem man är, var man kommer ifrån och under vilken tid i historien man lever kan man ha olika syn på vad som är friskt, sjukt och vad som är hälsosamt. Världshälsoorganisationen, WHO, som arbetar för bättre hälsa för alla på jorden, menar att hälsa är ”fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom”. Alltså att man förutom att vara frisk också känner att man mår bra. Det är olika från person till person hur man själv uppfattar att man mår. Det finns de som lever med en obotlig sjukdom som ändå mår bra. Tvärtom kan en person som verkar fullt frisk känna sig väldigt sjuk. Alla människor, barn, unga och vuxna har rätt att må bra. Vi har själva ansvar för hur vi sköter om oss, men samhället har också ett ansvar för att hjälpa människor att hålla sig friska. Oavsett vem man är.
Läs mer på: http://www.umo.se/kroppen/
Högt blodtryck
Enligt 1177:
Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att blodkärlens väggar förändras och med tiden blir de hårdare och mindre elastiska. Detta försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om man inte får det behandlat. Har man högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom och försämrad blodcirkulation i benen. Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. I de flesta fall behövs behandling med läkemedel för att sänka blodtrycket.
Läs mer på: http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/

M

Marknadsföring och reklam
Enligt ekonomikonsulter.se:
Många sätter likhetstecken mellan marknadsföring och reklam, något som är lika fel som att sätta likhetstecken mellan verktyg och hammare. Marknadsföring kan beskrivas som "alla aktiviteter som syftar till att öka företagets försäljning". Reklam kan vara en av dessa aktiviteter. PR, sponsring, mässor, skyltning och förmånliga priser är exempel på andra.
Läs mer på: http://www.ekonomikonsulter.se/marknadsfoering.asp

N

Nedskräpning
Enligt Naturvårdsverket:
Nedskräpning skapar otrivsamma och otrygga miljöer och kan skada djur och människor. Nedskräpningen ställer också till problem för exempelvis friluftsliv och turistnäring. Läs mer på: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sve...
Läs mer på: tobaksfakta om nedskräpning http://tobaksfakta.se/tag/nedskrapning/ Fimpa nedskräpningen http://gd.se/ledare/debatt/1.2524662-fimpa-nedskrapningen 60 procent av allt skräp som kastas på gatan i Gävle är cigarettfimpar, skriver Curt Nygren
Nikotin
Enligt drugsmart:
Tobak innehåller det beroendeframkallande ämnet nikotin. Att någon blir beroende beror på de positiva belöningseffekter som nikotinet framkallar i hjärnans belöningscentrum. Nikotinet aktiverar också hjärnans "alarmcentrum" vilket leder till att man känner sig mer vaken. När en person som är nikotinberoende inte får sitt nikotin uppstår abstinens, det vill säga ett starkt sug efter nikotin. Abstinens kan leda till svårigheter att hantera situationer, aggressivitet, spänning, oro och koncentrationssvårigheter. Nikotin tas snabbt upp i lungorna och ger en mätbar effekt redan inom några sekunder efter ett halsbloss. Läs mer på: http://www.drugsmart.com/fakta/tobak Enligt Sluta Röka Linjens broschyr Stop och Håll ut: Nikotin är ett nervgift som förr användes för att utrota ohyra. Hos rökare och snusare som fortsätter, trots illamående och hosta, skapas snabbt ett starkt beroende av nikotin. Nikotin bryts ner i kroppen och hos en beroende person måste ständigt mer nikotin tillföras för att obehagliga abstinensbesvär ska undvikas. Nikotin driver alltså på bruket men skadeverkningarna skapas främst av de mer än 4000 andra ämnena som finns i tobak. Därför kan man som behandlare, med få undantag, rekommendera även nikotinhaltiga läkemedel till alla som försöker sluta. Nikotinet kan spåras i kroppen ungefär 3-4 dygn efter halsblosset/prillan
Läs mer på: http://www.slutarokalinjen.org/pdf/hall_ut.pdf http://illvet.se/fraga-oss/nikotin-varfoer-producerar-tobaksplantan-egen...
Läs mer på: http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3... http://www.drugsmart.com/fakta/tobak Se på droger och hjärnan http://www.drugsmart.com/droger-och-hjarnan Om nikotinberoende http://www.1177.se/Skane/Kampanjer/Kampanjer-nationellt/Rokfri/Rokfri/Ni...
Nitrosaminer
Enligt livsmedelsverket:
Nitrosaminerna uppmärksammades på 1970-talet. N-nitrosoföreningar (NOC = N-nitroso compounds) är en grupp kemiskt besläktade, kväveinnehållande föreningar som i djurförsök har visat sig ha cancerframkallande effekter. NOC finns i låga halter i vissa livsmedel, och kan också bildas i kroppen utifrån andra ämnen som nått kroppen via maten eller inandningsluften. Hur stor risk dessa ämnen innebär för uppkomst av cancer hos människa är inte helt klarlagt. Tobaksrök anses vara den största och mest spridda källan till humanexponering för NOC. Det finns uppskattningar som säger att en rökare inandas ungefär 100 gånger större mängd flyktiga nitrosaminer dagligen än vad en genomsnittlig konsument får i sig via stekt bacon.
Läs mer på: http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Skadliga-amnen-...

R

Risk och chans
Enligt wikipedia:
Risk är ett mått på de skadliga konsekvenserna av en framtida händelse. Motsatsen, ett mått på de gynnsamma konsekvenserna, kallas för chans.
Läs mer på: http://sv.wikipedia.org/wiki/Risk

T

Tandhals
Enligt ne.se:
Tandhals, den del av tandroten som är närmast kronan på tanden. http://www.ne.se/tandhals
Tandkött
Enligt folktandvardenstockholm.se:
Ett friskt tandkött är fast och sluter tätt till om varje tand. Det kan ha olika färg beroende på i vilken del av världen du har ditt ursprung. Friskt tandkött kan vara ljust rosa, ljusbrunt till nästan svart och ibland även pigmenterat. Om tandköttet är missfärgat eller blöder när du borstar tänderna kan det vara tecken på att tandköttet har blivit inflammerat.
Läs mer på: http://www.folktandvardenstockholm.se/fakta-rad/fakta-om-tander/tandkott/
Tobaksbolag
Enligt tobaksfakta.se:
70 procent av världens cigaretter tillverkas i USA, Kina och Storbritannien. 60 procent konsumeras i Kina, Japan, Ryssland, USA och Tyskland. Trots att en betydande del av försäljningspriset i butikerna består av skatter av varierande storlek i olika länder ger tobaksbolagen miljardvinster. En beräkning säger att den samlade vinsten är 170 miljarder dollar. I Sverige dominerade Swedish Match cigarettmarknaden tills österrikiska Austria Tabak 1999 övertog tillverkningen av cigaretter och rulltobak. Ett holdingbolag med namnet Austria Tabak Scandinavia Holding AB bildades. Det hade två dotterbolag: svenska Austria Tabak Scandinavia AB och estniska Austria Eesti AS. Austria Tabaks andel av den svenska cigarettmarknaden var cirka 41 procent. Omsättningen i Sverige (både cigaretter och rulltobak) var 1,1 miljarder kronor år 2001. Under 2002 köptes Austria Tabak av det brittiska bolaget Gallaher. Det medförde att namnet på det svenska bolaget ändrades i oktober 2002 till Gallaher Sweden AB. Gallaher är internationellt mest känt för cigarettmärket Benson & Hedges. I början av 2007 köptes Gallaher upp av Japan Tobacco, JTI, världens tredje största tobaksbolag. Gallaher Sweden AB bytte då namn till JTI Sweden AB.
Läs mer på: http://tobaksfakta.se/fakta/om-tobaksbolagen/
Tobakskonventionen
Enligt tobaksfakta.se:
178 länder har nu anslutit sig till WHO:s ramkonvention om tobaksprevention, Framework Convention on Tobacco Control, FCTC. Närmare 90 procent av världens befolkning bor nu i länder som ratificerat Tobakskonventionen och därmed förbundit sig att genomföra konventionens olika artiklar för att minska tobaksbruket och skydda invånarna mot tobaksindustrins marknadsföring. Tobakskonventionen antogs efter nära fyra års förhandlingar av världshälsoförsamlingen i Genève den 23 maj 2003. Tobakskonventionen är den första internationella överenskommelsen på denna nivå på folkhälsoområdet. Den har samma status som t ex FN:s barnkonvention. Bakgrunden till Tobakskonventionens tillkomst var att det blivit allt mer uppenbart att de framgångar som nåtts inom den globala folkhälsan med hjälp av olika insatser under 1900-talet hotades av det ökande tobaksbruket. Många länder behöver det stöd som en internationellt bindande konvention utgör för att kunna införa tobakslagar. Sveriges riksdag ratificerade genom att den 26 maj 2005 anta regeringens proposition 2004/05:118, Tobakskontroll – genomförande av WHOs ramkonvention om tobakskontroll m m. Den 7 juli 2005 överlämnade en företrädare för Sveriges FN-delegation till FNs rättssekretariat den handling som bekräftade att Sverige ratificerat och därmed antagit ramkonventionen.
http://tobaksfakta.se/fakta/tobakskonventionen-2/
Typ två diabetes
Enligt 1177 och Hjärt- och lungfonden:
Vad är typ 2-diabetes? Insulin hjälper sockret in i cellerna Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som har olika orsaker. Gemensamt för alla former är att den som får sjukdomen har för mycket socker i blodet. Cellerna i kroppens organ behöver druvsocker, glukos, för att fungera. För att cellerna ska kunna ta till sig sockret behövs ett hormon som heter insulin. Insulinet hjälper sockret in i cellen. Hormonet bildas i bukspottkörteln framför allt efter att man har ätit, men om man får typ 2-diabetes räcker det insulin som kroppen producerar inte till. Man får då nedsatt insulinkänslighet. Överskottet av socker i blodet sparas i levern och i musklerna för senare behov. Levern fungerar på så sätt som ett sockerförråd.
Läs mer på: http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-2/ http://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Diabetes/?gclid=...

V

Vinst
Enligt nationalencyklopedin:
Vinst, inom redovisning det positiva resultat som uppstår om intäkterna är större än kostnaderna.
http://www.ne.se/vinst

 

 

Ambassadör

 • Info
 • Ambassadörer
 • Bli ambassadör
 • Föreläsningar

Inom kampanjens ramar så har det även skapats ett utbildningsmaterial för Smart ungdom ambassadörer som ska bli experter på snus och retorik och vara bärare av materialet. Dessa ambassadörer kommer vara förebilder, inspiratörer och informatörer för både unga och vuxna för att sprida kunskapen om snuset och spräcka myterna. När unga blir dessa kunskapsbärare och debattörer så lyfts inte bara de själva utan även de omkring dem och det skickar en känsla av trovärdighet och äkthet och ett hopp för framtiden.

När en elev på en skola som är Smart Ambassadör står framför sin lärarkår och säger ”Nu ska jag berätta något för er som ni inte alla känner till. Nu ska vi få till en tobaksfri skoltid.” Då vet vi att budskapet kommer landa på ett helt annat sätt än om det sker ifrån andra hållet.  För vi vet att kunskapen om snusets påverkan och inverkan är något som både den yngre och den äldre generationen saknar. Samma sak gäller de goda effekterna av att ha en tobaksfri skoltid. 

Hemsidan kommer finnas till som resurs för dessa Smarta Ambassadörer för att de ska kunna få tillgång till uppdaterat material som de behöver. Intresserade Smart Ungdom medlemmar ska även kunna anmäla sitt intresse att bli ambassadörer genom hemsida likaså intresserade verksamheter som vill bjuda in dessa ambassadörer till sig. 

Mer info och material om detta kommer snart.

Våra ambassadörer!

Låt oss presentera våra fantastiska Snuskfri-ambassadörer!

Ambassadörerna är våra lokala Snuskfri-experter, som för kunskapen vidare genom att föreläsa för unga och vuxna i sin region.

Amalia

Umeå

Anton

Strängnäs

Camilla

Norrköping

Emma

Strängnäs

Felicia

Gagnef

Frida

Strömstad

Hampus

Hässleholm

Linda

Bjärnum

Linnea

Gagnef

Majmona

Vårby

Mathilda

Strömstad

Rasmus

Öllsjö

Sofie

Hässleholm

Bli ambassadör

 

Föreläsningar till vuxna och unga

De Smarta Ambassadörerna som utbildas kommer hålla långa/korta föreläsningar, dialoger, samtal och workshops i sina regioner för deras egna och närliggande verksamheter. Det är genom detta medel som förändringsarbetet är tänkt att inledas och ske.

Mer info och material om detta kommer snart.

Vill ni ha besök av en Smart Ambassadör? Fyll i följande mall så svarar vi dig så snart vi kan:

 

 

Shop

I vår webshop kan du bland annat köpa tröjor, solglasögon och material!

Klicka på knappen för att gå vidare.

Till vår webshop!

Material

Här finner du pdf-versioner av vårt material. Under shoppen kan du beställa det tryckta materialet.